meraki shows wireless network devices realtime 1100

meraki shows wireless network devices realtime